Version 1. Gældende fra 01.12.2022 og senest opdateret 01.12.2022. Nedenstående er Vilkår og betingelser (herefter benævnt “Vilkår”) for adgang til og brug af https://casinohex.dk/ (herefter benævnt “Hjemmeside“, “Vi“, “CasinoHexDK“).

Disse vilkår gælder uanset om du får adgang til tjenesterne via en personlig computer, trådløs eller mobil enhed eller anden teknologi eller enhed.

Du forstår og accepterer, at du ved at besøge, få adgang til eller bruge CasinoHexDK accepterer disse vilkår og de begrænsninger, der er pålagt dem, uden ændringer. Hvis du ikke er enig i nogen del af disse vilkår, er din eneste mulighed at ophøre med at bruge CasinoHexDK.

DEFINITIONER

Følgende udtryk, der anvendes i vilkårene og betingelserne, har følgende betydning: “Spillewebsted(er)” betyder webstederne for licenserede operatører, der har de relevante licenser til at levere spiltjenester til deres brugere og er opført på webstedet. “Bruger” eller “Du” eller “Din” betyder en fysisk person, som har brugt CasinoHexDK i overensstemmelse med disse Vilkår.

1. WEBSTEDETS INDHOLD

Hjemmesiden tjener som en leverandør af oplysninger og anbefalinger til personer, der er interesseret i forskellige Gambling Websites, og Hjemmesiden leverer ikke nogen former for spiltjenester, og Hjemmesiden er ikke en operatør af gambling sites. Alle oplysninger, der er tilgængelige på Hjemmesiden, er udelukkende til oplysningsformål og skal under ingen omstændigheder behandles som juridisk rådgivning.

Webstedet erklærer, at intet af det materiale, der er lagt ud på det, er rettet mod mindreårige. Webstedet reklamerer ikke for websteder med spil, hvis reklamer kan indeholde en afbildning eller repræsentation af mindreårige i et spillemiljø, der antyder, at spil er en naturlig tidsfordrivsaktivitet, der antyder, at spil er en måde at løse økonomiske problemer på, der anvender kendte personligheder, som appellerer til spillere, eller reklamer, der er direkte rettet mod eller appellerer til mindreårige på grund af visuelle, lydmæssige, mundtlige eller skriftlige elementer.

Vi understreger også, at spil er en form for underholdning og ikke bør opfattes som en kilde til daglig indkomst eller en løsning på økonomiske problemer eller forbedring af brugerens sociale accept.

Gambling hjemmesider opført på CasinoHexDK, kan ændre deres kampagner, regler og bestemmelser fra tid til anden. Nogle spillewebsteder kan og vil ofte annullere kampagner uden forudgående varsel. Du bør selv undersøge reglerne og begrænsningerne på Gambling Websites, før du spiller på dette websted.

2. ALDERSKRAV OG BRUGERFORPLIGTELSER

Webstedsbrugerne erklærer, at de er over 18 år og har rets- og handleevne til at bruge CasinoHexDK og træffe beslutninger om brugen af spil- og spilwebsteder, som kan vise reklameformerne. Bruger er forbudt at bruge CasinoHexDK, hvis han/hun er under 18 år.

Brugeren, der bruger hjemmesiden, garanterer og erklærer desuden:

Brugeren er alene ansvarlig for sin adfærd i forbindelse med webstedet. Når du bruger webstedet, må du ikke:

3. WEBSTEDER FRA TREDJEPARTER

Webstedet indeholder links til eksterne websteder eller ressourcer. Da vi ikke har nogen kontrol over sådanne websteder og ressourcer, accepterer du at holde os ikke ansvarlig for deres indhold, reklamer og/eller produkter. Placeringen af links fra disse eksterne websteder og ressourcer indebærer ikke, at Vi godkender sådant indhold fra tredjepart. Du er alene ansvarlig for at afgøre, i hvilket omfang du kan bruge eksterne websteder eller ressourcer, og du gør det på egen risiko. Vi kan ikke holdes ansvarlige over for dig i henhold til kontrakt, tort, uagtsomhed eller på anden måde for tab eller skade af nogen art, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med din brug af eller tillid til sådant indhold, der er tilgængeligt på sådanne websteder eller ressourcer.

Hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til eksterne Gambling Websites, der ikke drives af eller er underlagt CasinoHexDK’s kontrol og er derfor ikke ansvarlig eller ansvarlig for nogen af de tjenester, produkter eller indhold, der leveres af sådanne Gambling Websites. CasinoHexDK giver faktisk ingen forsikringer, godkendelser, garantier eller garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til nøjagtigheden eller kvaliteten af indholdet, produkterne, programmerne, tjenesterne eller softwaren på sådanne tredjepartswebsteder. CasinoHexDK kan ikke holdes ansvarlig over for brugere i kontrakt, tort, uagtsomhed eller på anden måde for tab eller skade af nogen art, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med brugerens brug af eller tillid til tjenester, der er tilgængelige på sådanne Gambling Websites.

4. INDEMNITET

Du forpligter dig til fuldt ud at skadesløsholde, forsvare og holde CasinoHexDK, og dets officerer, direktører, entreprenører, agenter, leverandører, skadesløs straks på anmodning, fra og mod alle krav, forpligtelser, procedurer, skader, tab, forpligtelser, bøder, omkostninger og udgifter af enhver art, som omfatter, men ikke er begrænset til advokatsalærer, som opstår som følge af eller er opstået som følge af: (i) din overtrædelse af nogen lov; (ii) din adgang til og brug af webstedet; (iii) enhver overtrædelse af disse vilkår; (iv) din forsætlige forseelse; (v) din uagtsomhed.

5. OPHAVSRET OG ANDRE INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Materiale offentliggjort på CasinoHexDK og gennem Hjemmesidens samarbejdsrelationer med tredjeparts hjemmesider eller software, herunder artikler, billeder, varemærker, servicemærker og andet indhold er ophavsretligt beskyttet af CasinoHexDK eller af andre informationsudbydere, fra hvilke Vi har licenseret deres indhold til brug på Hjemmesiden. Derudover er hele indholdet af CasinoHexDK beskyttet af ophavsret som et kollektivt værk, der ejes af hjemmesiden. Brugere må ikke reproducere, downloade, lægge ud, genudgive eller videredistribuere indhold eller dele heraf, herunder, uden begrænsning, indhold leveret af licensgivere og andre.

Brugeren må ikke registrere eller forsøge at registrere logoer, handelsnavne, design, domænenavne samt søgeudtryk eller andre identifikatorer til brug i søgemaskiner, portaler, app-butikker, sponsorerede reklametjenester eller andre henvisningstjenester, som er identiske eller til forveksling ligner eller på anden måde omfatter CasinoHexDK- eller Gambling hjemmeside-varemærkerne.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

CasinoHexDK garanterer eller garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen oplysninger eller indhold (herunder ethvert link til Gambling Websites) repræsentant på hjemmesiden. Hverken CasinoHexDK eller nogen af dets informationsleverandører er på nogen måde ansvarlig over for brugeren for forsinkelser, unøjagtigheder, fejl eller udeladelser i materiale offentliggjort på webstedet.

CasinoHexDK’s indhold (herunder eventuelle links til spillewebsteder) kan ændres uden varsel.

Alle beslutninger (herunder at acceptere deltagelse i spil) eller andre handlinger, som brugere træffer på grundlag af oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, er udelukkende brugerens personlige ansvar. ALT MATERIALE PÅ HJEMMESIDEN LEVERES PÅ ET “SOM DET ER” OG “SOM DET ER TILGÆNGELIGT” GRUNDLAG. VI GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE, ELLER GARANTIER VEDRØRENDE NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF INDHOLDET ELLER ENHVER ANDEN TJENESTE ELLER ETHVERT ANDET PRODUKT PÅ ELLER RELATERET TIL TJENESTEN (HERUNDER ETHVERT LINK TIL ET ANDET WEBSTED ELLER RESSOURCE).

Deltagelse i gambling aktiviteter sker efter brugerens eget skøn og på brugerens risiko, og du skal ikke pålægge webstedet ansvar for sådanne handlinger. CasinoHexDK, dets entreprenører eller leverandører er ikke ansvarlige for eventuelle tab som følge af dit spil på spillewebsteder, der er repræsenteret på webstedet. Du forstår, at deltagelse i gambling aktiviteter er af meget spekulativ karakter og derfor indeholder en vis grad af risiko. Du anerkender, at du er fuldt ud forberedt økonomisk til at påtage dig sådanne risici og til at modstå eventuelle tab, og at du er i stand til at bære det samlede tab af alle dine væddemål.

7. TILLADT BRUG

Uden at det berører andre bestemmelser i vilkårene, giver vi dig hermed ret til at bruge webstedet udelukkende med det formål at evaluere det indhold, der præsenteres på det. CasinoHexDK kan ikke give tilladelse til at genbruge eller genudgive materiale fra andre spillewebsteder. Disse spilwebsteder kan udøve alle rettigheder og retsmidler, som de har til rådighed. Kontakt dem venligst direkte for at opnå tilladelse.

8. MEDDELELSE

Hvis du mener, at din ejendom er blevet brugt på en måde, der kan betragtes som en krænkelse af ophavsretten eller en overtrædelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder, bedes du kontakte os på [email protected].

Webstedet forsøger at give fuldstændige, nøjagtige og aktuelle oplysninger. Hvis du skulle observere ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vil vi sætte stor pris på at blive underrettet. Vi kan kontaktes via e-mail på [email protected].

9. OPSIGELSE

CasinoHexDK kan suspendere eller opsige brugerkontoen eller adgangen til webstedet øjeblikkeligt efter vores absolutte skøn af enhver grund, herunder uden begrænsning mener, at du misligholder nogen af dine forpligtelser eller handlede i strid med bogstavet eller ånden i disse vilkår. Disse vilkår skal fortsat gælde for din tidligere adgang. CasinoHexDK er ikke ansvarlig over for Dig eller nogen tredjepart for enhver opsigelse af Din adgang til hasardspil websted.

10. GÆLDENDE LOVGIVNING

DU ACCEPTERER, AT DU GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL EN RETSSAG MED JURY ELLER TIL AT DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL. DU ACCEPTERER, AT HVER ISÆR KUN KAN FREMSÆTTE KRAV MOD DEN ANDEN I DIN ELLER DENNES INDIVIDUELLE EGENSKAB OG IKKE SOM SAGSØGER ELLER GRUPPEMEDLEM I EN PÅSTÅET GRUPPE- ELLER REPRÆSENTATIV RETSSAG.

Enhver kontrovers, krav eller tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med vilkårene, skal parterne heri konsultere og forhandle med hinanden og i erkendelse af deres gensidige interesser forsøge at nå frem til en tilfredsstillende løsning.

Du accepterer, at disse vilkår og tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af hjemmesiden, skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med de lokale love, der er gældende, hvor CasinoHexDK’s hovedkontor er placeret.

11. OPHØR AF GYLDIGHED

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår skal ikke fungere som et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse.

Afsnitoverskrifterne i disse Vilkår t er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. Ordet “herunder” betyder “herunder uden begrænsning”. Hvis en bestemmelse i disse vilkår af en eller anden grund anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i disse vilkår være uangribelige, og den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse vil blive anset for at være ændret, så den er gyldig og kan håndhæves i det maksimale omfang, som loven tillader det.

12. ÆNDRINGER

CasinoHexDK forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden og til enhver tid efter eget skøn, og disse ændringer træder i kraft med det samme. Hvis du bruger tjenesterne, efter at de er trådt i kraft, vil det betyde, at du accepterer at være bundet af ændringerne. Vi anbefaler, at du tjekker tilbage ofte og gennemgår disse vilkår regelmæssigt, så du er opmærksom på de mest aktuelle rettigheder og forpligtelser, der gælder for dig. For at undgå enhver tvivl betyder og udgør din brug af webstedet efter enhver ændring af disse vilkår dit samtykke til og accept af sådanne reviderede brugsbetingelser.

13. DATAPRIVACY

Disse vilkår omfatter CasinoHexDK’s privatlivspolitik, som findes her: Privatlivspolitik , som er indarbejdet i disse vilkår ved henvisning og sammen med vilkårene for service regulerer dit besøg på, din adgang til og din brug af CasinoHexDK. Privatlivspolitikken forklarer CasinoHexDK’s holdning til indsamling af oplysninger og hvordan CasinoHexDK har til hensigt at bruge og dele alle indsamlede oplysninger. Ved at få adgang til eller bruge webstedet angiver du også din anerkendelse af og dit samtykke til vores privatlivspolitik.

Vis mere